Biuro prasowe - informacje dla mediów

Wyniki finansowe i informacje biznesowe

Duży wzrost zysku UNIQA TU


  • Składka przypisana brutto spółek UNIQA w Polsce wyniosła 689,454 mln zł po II kwartale 2014 r. (I-II kw. 2013: 820, 421mln zł)
  • Wynik finansowy brutto UNIQA TU po I półroczu to 17,506 mln zł (I-II kw. 2013: 10,318 mln zł)

Spółki ubezpieczeniowe UNIQA w Polsce zebrały 689, 454 mln zł składki przypisanej brutto po II kwartale 2014 r . (I-II kw. 2013: 820,421). Majątkowa spółka UNIQA osiągnęła przypis składki na poziomie 570,928 mln zł, a kolejne 118,526 mln zł pochodzi ze spółki życiowej. Wynik finansowy brutto obu spółek wyniósł łącznie 20,357 mln zł, z kolei wynik netto osiągnął poziom 15,753 mln zł. Istotnie, bo prawie 2-krotnie zysk przed opodatkowaniem poprawiła spółka majątkowa, wypracowując wynik na poziomie 13,457 mln zł (I-II kw. 2013: 7,250 mln zł).

UNIQA TU SA

W pierwszym półroczu roku 2014 UNIQA TU kontynuowała ubiegłoroczny trend poprawy wyników finansowych, pomimo utrzymujących się niekorzystnych tendencji rynkowych – zwłaszcza trwającej nasilonej konkurencji cenowej w większości segmentów rynku ubezpieczeń majątkowych.

Spółka kontynuowała wzrosty w najbardziej rentownych liniach biznesowych. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych składka przypisana w sektorze ubezpieczeń ogniowych wzrosła o 7 proc. - W ubezpieczeniach korporacyjnych pomimo dużych spadków średnich cen utrzymaliśmy dodatnią dynamikę składki (3 proc. wraz z ubezpieczeniami flot)

przy utrzymaniu akceptowalnych wskaźników szkodowości. W tej grupie funkcjonują także gwarancje ubezpieczeniowe, które wygenerowały 6–proc. dynamikę z dużo niższym współczynniku szkodowości (38 proc.) niż ten, który został osiągnięty przez rynek (51 proc.) - mówi Andrzej Jarczyk, prezes grupy UNIQA w Polsce.

W obszarze ubezpieczeń mieszkaniowych sukcesem zakończyło się wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu mieszkaniowego „Twój DOM Plus”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony sprzedawców i klientów, czego dowodzi nagroda „Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2014”. W efekcie składka przypisana z tej linii wzrosła o 8,6 proc. Wzrosty zanotowano również w obszarze ubezpieczeń assistance (12 proc.), finansowych (6 proc.) oraz w ubezpieczeniach sprzedawanych w kanale bancassurance.

W dalszym ciągu zmniejszeniu ulega przypis w obszarach rynku najsilniej objętych konkurencją cenową – głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Widać to po danych dla całego rynku - spadek sprzedaży w ubezpieczeniach komunikacyjnych był na poziomie 3,28 proc. w pierwszej połowie tego roku.

- UNIQA konsekwentnie prowadzi racjonalną politykę cenową opartą na oferowaniu produktów w cenie zapewniającej pokrycie ponoszonego ryzyka ubezpieczeniowego oraz na eliminacji z portfela ryzyk o najwyższej szkodowości. W zetknięciu z agresywną (w wielu przypadkach dumpingową) polityką cenową niektórych konkurentów może to powodować spadki sprzedaży w liniach biznesowych, gdzie konkurowanie ceną jest najsilniejsze – podkreśla Andrzej Jarczyk.

W rezultacie spółka majątkowa zanotowała spadek składki przypisanej brutto na poziomie 5,6 proc. (wynikający głównie z ubezpieczeń komunikacyjnych), osiągając po pierwszym półroczu 2014 roku składkę w kwocie 570,9 mln zł.

Jednocześnie w pierwszym półroczu 2014 roku spółka osiągnęła zysk przed opodatkowaniem na poziomie 17,5 mln zł. Jest to rezultat o prawie 70 proc. lepszy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Główne czynniki wpływające na tak dynamiczny wzrost zysków to racjonalna polityka oceny ryzyka (underwritingu), konsekwentne eliminowanie z portfela najbardziej szkodowych umów oraz aktywne zarządzanie poziomem kosztów w sytuacji niskiej dynamiki sprzedaży.

Na poprawę wyniku finansowego wpływ miała również zmiana struktury portfela (udział ubezpieczeń komunikacyjnych w łącznej składce zmniejszył się w pierwszym półroczu 2014 roku do 46,5 proc. w porównaniu z 49,4 proc. rok wcześniej). Wzrost wyniku z działalności lokacyjnej został osiągnięty pomimo niskich stóp procentowych oraz dzięki ciągłej optymalizacji procesu inkasa składki pozwalającej na zmniejszenie rezerw na nieściągalne należności.

UNIQA TU na Życie SA

UNIQA TU na Życie w pierwszym półroczu 2014 roku dynamicznie rozwijała sprzedaż produktów ze składką regularną przy jednoczesnej redukcji poziomu składki z produktów ze składką jednorazową. Łączna wartość składki przypisanej w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła 118,5 mln zł (I-II kw. 2013: 215,4 mln zł).

- UNIQA pozostaje na ścieżce dynamicznego wzrostu w zakresie ubezpieczeń ze składką regularną. 12-proc. dynamika, wypracowana przede wszystkim w obszarach ubezpieczeń grupowych i kanale bancassurance, plasuje nasze towarzystwo w gronie liderów wzrostu - mówi Andrzej Jarczyk, prezes grupy UNIQA w Polsce. -W obszarze składki jednorazowej wyniki sprzedaży są bardziej zmienne - po bardzo wysokiej dynamice w roku 2013, rok 2014 związany jest z korektą, odzwierciedlają priorytety strategiczne naszego partnera bankowego w zakresie pozycjonowania różnych klas produktów inwestycyjnych w jego własnej ofercie – dodaje Andrzej Jarczyk, prezes grupy UNIQA w Polsce.

Wskaźnik wzrostu składki regularnej w analizowanym okresie 2014 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku wyniósł 11,9 proc., co oznacza przypis w kwocie 50,5 mln zł. UNIQA TU na Życie w zakresie składki regularnej realizuje wzrost znacznie przekraczający obserwowany na rynku, który według danych po II kw. 2014 r. wyniósł zaledwie 3,11 proc Dynamiczny rozwój można zaobserwować również w przypadku innych linii produktowych, w tym wzrost sprzedaży ubezpieczeń grupowych wyniósł 12 proc. oraz podobny poziom wzrostu uzyskano w przypadku terminowego ubezpieczenia na życie. W strukturze portfela ubezpieczeń dla składki regularnej dominowały ubezpieczenia grupowe, których udział w portfelu na koniec pierwszego półrocza 2014 roku wyniósł 58 proc.

Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 68 mln zł przypisu w pierwszym półroczu 2014 roku. Zmniejszenie składki jednorazowej odzwierciedla tendencje obserwowane na rynku, który według danych po II kw. 2014 zanotował spadek o 25,43 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zysk finansowy przed opodatkowaniem UNIQA TU na Życie za pierwsze półrocze 2014 r. wyniósł 2,9 mln zł i był zgodny z planem. Niewielki spadek zysku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 0,3 mln zł) wynika głównie z inwestycji w rozwój sieci sprzedaży.

 

 

UNIQA Polska

Grupę UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU SA oraz UNIQA TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Obecnie UNIQA TU SA zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej brutto, która w 2013 wyniosła ponad 1,12 mld zł. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3 000 agentów, UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, liczącej około 130 placówek, jak i w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA jest laureatem konkursu Gazety Bankowej w kategorii „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2011”. UNIQA TU SA została uhonorowana przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market statuetkami „Najlepszy Partner w Biznesie” oraz „Srebrny Parasol”. W 2014 r. otrzymała tytuł „ Solidny Pracodawca”. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

 

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do wiodących grup ubezpieczeniowych na swoich podstawowych rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 22 000 pracowników i współpracowników obsługuje ponad 9,3 mln klientów w 19 krajach. UNIQA i Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, gwarantujące bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju. UNIQA jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Ukrainie i Węgrzech. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i Liechtensteinie.

KONTAKT DLA MEDIÓW